Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden over de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting Dagloon Nijmegen. Bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Stichting Dagloon Nijmegen geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Stichting dagloon Nijmegen dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Stichting dagloon Nijmegen is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.stichting-dagloon-nijmegen.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal Stichting dagloon Nijmegen aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Stichting dagloon Nijmegen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Stichting dagloon Nijmegen geeft geen enkele garantie noch het aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Stichting dagloon Nijmegen kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Stichting dagloon Nijmegen zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik en andere geschillen een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Terug naar boven